# React 高阶组件

高阶组件说白点就是一个函数,这个函数接收一个组件作为参数,返回一个组件,高阶组件就是一个没有副作用的纯函数。在 React 中我们一般是通过组件来复用代码,但是如果有两个组件都有相似的行为的时候,我们就可以考虑说将这一部分提出来,用来产生我们所需要的组件。

# 应用

 1. 高阶组件的主要功能是封装并抽离组件的通用逻辑

  export default (WrapComponent) => class extends React.Component {
   render() {
    return <div>
     <h1>HOC</h1>
     <WrapComponent />
    </div>;
   }
  };
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
 2. 向组件内传入参数

  export default (title) => (WrapComponent) => class extends React.Component {
   render() {
    return <div>
     <h1>{title}</h1>
     <WrapComponent />
    </div>;
   }
  };
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
 3. 基于属性代理的方式

  export default (title) => (WrapComponent) => class extends React.Component {
   render() {
    const newProps = {
     title: 'new_props',
    };
    return <div>
     <h1>{title}</h1>
     <WrapComponent {...this.props} {...newProps}/>
    </div>;
   }
  };
  
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
 4. 基于反向继承的方式

  export default (WrapComponent) => class extends React.Component {
   render() {
    return super.render();
   }
  }
  
  1
  2
  3
  4
  5

# 模拟 react-redux

参考资料:

 • https://segmentfault.com/a/1190000010371752?utm_source=tag-newest
 • https://www.jianshu.com/p/0aae7d4d9bc1